Zakres obsługi prawnej / Prawo cywilne

Prawo cywilne jest to ogólnie mówiąc zbiór norm prawnych, który reguluje stosunki majątkowe i w pewnym stopniu niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.

Prawo cywilne możemy podzielić na prawo formalne, czyli takie, które dotyczy postępowania przed sądami powszechnymi, jak również prawo cywilne materialne, które reguluje treść stosunków cywilnoprawnych.

Kodeks cywilny reguluje m.in. zagadnienia związane z wszelkiego rodzaju zobowiązaniami powstałymi w drodze umów bądź czynów niedozwolonych. Ponadto znajdują się w nim zapisy dotyczące prawa własności, jak również normy prawne dotyczące umów i prawa spadkowego.

Pomimo podziału prawa cywilnego na materialne i formalne, zdarza się, że w Kodeksie Postępowania Cywilnego znajdziemy przepisy o charakterze materialnym i na odwrót.

Nie wszystkie normy prawa cywilnego znajdują się w kodeksie cywilnym, swój własny kodeks ma chociażby prawo wekslowe czy też prawo upadłościowe i naprawcze, prawo rodzinne i opiekuńcze czy też prawo pracy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż głównym założeniem prawa cywilnego jest występowanie stron stosunków cywilnoprawnych jako podmiotów równorzędnych, inaczej niż to jest np.: w prawie administracyjnym.

Prowadzone przeze mnie sprawy cywilne obejmują szeroki zakres stosunków, w których stroną są moi klienci. Będą to sprawy o:

 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 • stwierdzenie nieważności czynności prawnej
 • ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego
 • ochronę własności i posiadania
 • ustanowienie lub zniesienia służebności
 • zaspokojenie z przedmiotu zastawu
 • ustanowienie lub wykreślenie hipoteki
 • zapłatę
 • naprawienie szkody (odszkodowanie)
 • zadośćuczynienie
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • i inne

Wymienione wyżej sprawy prowadzę w imieniu naszych klientów zarówno w postępowaniu przedsądowym, przed Sądem I i II instancji jak również przed Sądem Najwyższym.