Zakres obsługi prawnej / Prawo karne

Podobnie jak inne główne gałęzie prawa również i prawo karne dzieli się na materialne, a więc rozstrzygające kto i na jakich zasadach oraz za jakie czyny podlega odpowiedzialności karnej i prawo karne formalne, określające prawa i obowiązki uczestników procesu karnego we wszystkich stadiach postępowania.

Głównymi źródłami prawa w wyżej opisanych zakresach są:

  • dla materialnego prawa karnego: kodeks karny oraz kodeks wykroczeń
  • dla formalnego prawa karnego: kodeks postępowania karnego oraz kodeks postępowania w sprawach wykroczeń, kodeks karny wykonawczy

Należy jednak pamiętać, że przepisy karne znajdują się także w szeregu innych ustaw, regulujących inne dziedziny stanowiące przedmiot zainteresowania ustawodawcy, tak będzie na przykład w prawie dotyczącym ochrony konkurencji, w prawie ochrony środowiska itd.

Świadczę usługi pomocy prawnej, w tym przede wszystkim polegające na obronie przed oskarżeniem o popełnienie któregokolwiek z czynów zabronionych. Służę naszym klientom pomocą w obronie na każdym etapie postępowania, sporządzam odpowiedzi na akt oskarżenia, wnioski, pisma procesowe, apelacje, kasacje. W postępowaniu wykonawczym prowadzę sprawy o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, o zatarcie skazania i inne.